This language version doesn't exist

Funcions:

  • Identificar i difondre entre el personal docent i investigador i el personal tècnic vinculat a la recerca les convocatòries estatals, autonòmiques i locals de projectes de recerca.
  • Promoure la participació del PDI en projectes de recerca d’àmbit estatal, autonòmic i local, preferentment en funcions de direcció.
  • Assessorar el PDI sobre oportunitats de captació de recursos per al finançament finalista per a la recerca.
  • Gestionar de manera integral la presentació de sol·licituds a convocatòries competitives de finançament de la recerca d’àmbits estatal, autonòmic i local: suport tècnic, gestió administrativa de la sol·licitud i seguiment fins que sigui resolta.
  • Assessorar tècnicament durant l'execució del projecte o ajuda.