This language version doesn't exist

L’Acord executiu 14578/2022, de 25 de juliol, pel qual es crea l’Àrea d’Investigació de la Universitat de les Illes Balears com a unitat integral de promoció, suport i gestió de la recerca, implementa l’Àrea d’Investigació com a unitat integral de promoció, suport i gestió de la recerca, en línia amb les actuacions impulsades els darrers temps per continuar millorant l’activitat investigadora de qualitat que es fa la nostra universitat.

Aquesta estructura de suport depèn orgànicament del Vicerectorat de Política Científica i Investigació i té com a objectiu ordenar i coordinar l'estructura administrativa de promoció i suport a la recerca duta a terme a la UIB, prestant l’assessorament i el suport administratiu necessaris per a una execució racional i professional de l’activitat investigadora.

L’Àrea d’Investigació s’organitza en oficines i unitats especialitzades, que oferiran un suport professional i una atenció personalitzada i propera a l’investigador, orientada a la millora del rendiment investigador de la UIB. Així, l’Àrea d’Investigació està integrada per les unitats funcionals següents:

Equip de direcció, amb les funcions de dirigir i coordinar l’Àrea d’Investigació, així com la promoció, coordinació i gestió de les activitats vinculades a la recerca a la UIB. El director exerceix funcions de suport i assessorament al vicerector amb competències d’investigació en matèria de disseny i gestió del Programa de Foment de la Recerca, així com en la supervisió, coordinació i millora de la gestió dels fons de recerca.

Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics (OSR-EA), com a instrument de suport integral per a la participació de la UIB en programes de finançament de projectes d’R+D+I d’àmbit estatal, autonòmic i local. L’OSR-EA té entre les seves funcions la gestió de les sol·licituds a convocatòries competitives de finançament de la recerca d’àmbit estatal, autonòmic i local; l’assessorament tècnic durant l’execució del projecte; l’acompanyament en la justificació tècnica; i la realització de la intervenció i la justificació econòmica.

Oficina de Projectes Europeus (OPE), com a instrument de suport integral per a la participació de la UIB a programes internacionals d’R+D, especialment als programes marc de la Unió Europea. L’OPE assessora el personal investigador de la UIB en l’elaboració de propostes de projectes internacionals i ofereix ajuda tècnica, incloent-hi la revisió de propostes (coordinada amb els punts nacionals de contacte) i l’assessorament pressupostari.

Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU), com a instrument de suport per a la participació de la UIB en programes de captació de talent investigador en totes les etapes de la carrera investigadora, des de la predoctoral fins a la postdoctoral sènior. Així mateix, aquesta oficina és l’encarregada de la promoció, difusió, gestió i justificació dels subprogrames que formen el Programa de Foment de la Recerca.

Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC), com a instrument de promoció de la divulgació a la societat dels coneixements, la investigació i la innovació propis de la UIB, així com el foment de la cultura científica en la nostra societat. La UDCC treballarà en la planificació, l’impuls, la coordinació i la realització d’activitats institucionals de divulgació i cultura científica. Aquesta unitat també té les funcions de promoció, gestió i suport tècnic i administratiu en la sol·licitud i l’execució d’actuacions de divulgació finançades externament.