Funcions

This language version doesn't exist

L’Àrea d’Investigació pretén ser considerada com un agent més en el desenvolupament d'una investigació de prestigi reconegut i sensible amb la societat, mitjançant una gestió de la investigació àgil, flexible, dinàmica i adaptada a les necessitats del moment. Així mateix, l’Àrea té per objectiu ser reconeguda entre la comunitat universitària com una estructura altament eficaç i compromesa amb les necessitats del personal investigador i proporcionar la màxima visibilitat de la recerca realitzada, que ha de ser accessible per al ciutadà i la societat.

Les funcions de l’Àrea d’Investigació són les següents:

 • Assessorar i donar suport a la política científica i investigadora institucional.
 • Promoure la consecució dels objectius vinculats a la recerca establerts al Pla estratègic de la UIB.
 • Promoure i gestionar l’execució de l’activitat investigadora a la UIB i donar-hi suport integral.
 • Assessorar i donar suport tècnic i de gestió en matèria de polítiques de captació i retenció de talent investigador. En particular, gestionar les actuacions necessàries per al manteniment del segell d’excel·lència en l’estratègia de recursos humans per als investigadors (HRS4R).
 • Gestionar el Programa de Foment de la Recerca.
 • Gestionar els sistemes d’informació de la recerca institucionals.
 • Gestionar el catàleg de grups de recerca i laboratoris de la UIB.
 • Gestionar i coordinar el col·lectiu de gestors de projectes de proximitat i promoure’n la formació.
 • Informar i assessorar el personal investigador de la UIB sobre convocatòries de projectes de recerca i altres oportunitats de finançament d’activitat investigadora i fer-ne difusió.
 • Promoure la participació del personal investigador de la UIB en projectes de recerca finançats i altres oportunitats de finançament d’activitat investigadora, com són el Programa de Foment de la Recerca de la UIB, el Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, el Pla estatal d’investigació científica i tècnica i d’innovació i el Programa marc de la Unió Europea.
 • Assessorar i donar suport en la preparació de projectes de recerca liderats per personal investigador de la UIB i dels seus instituts mixts.
 • Gestionar tècnicament i econòmicament projectes de recerca i d’altra activitat investigadora liderats per personal investigador de la UIB i dels seus instituts mixts.
 • Assessorar i donar suport tècnic i de gestió en les actuacions de divulgació i promoció de la cultura científica.
 • Gestionar els mecanismes de col·laboració amb altres entitats estatals i internacionals en el marc de projectes d’investigació.
 • Promoure la formació i l'especialització de gestors de projectes, especialment la seva especialització en programes de finançament de la recerca, i en particular de l’Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.
 • Altres funcions vinculades a la promoció, assessorament, suport tècnic i administratiu i gestió de l’activitat investigadora a la UIB.